(+372) 6488 151

Warunki dostawy

Warunki dostawy

Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms) określają prawa i obowiązki stron w ramach umowy zakupu i sprzedaży towarów. Incoterms zostały stworzone w Paryżu przez Międzynarodową Izbę Handlową. Międzynarodowe Reguły Handlu składają się z 13 klauzul: 6 dotyczy transportu morskiego, a 7 pozostałych – innych typów transportu. Transway Sp z o.o. nie zajmuje się transportem morskim, dlatego też do naszej działalności odnosi się tylko 7 pozostałych postanowień.

FCA – Franco przewoźnik

Określone miejsce załadunku, stosowany do wszystkich typów transportu, sprzedawca dostarcza towar (przewoźnikowi) na miejsce określone przez kupującego. Sprzedający jest także odpowiedzialny za odprawę celną na warunkach eksportowych. Jeśli załadunek następuje na terenie sprzedającego, ostatni jest odpowiedzialny za załadowanie towaru. Jeśli załadunek ma miejsce na terenie przewoźnika, sprzedający jest odpowiedzialny za załadowanie, ale nie za rozładowanie.

CPT – Przewoźne opłacone do

Miejsce załadunku w określonym miejscu przeznaczenia, stosowane do wszystkich typów transportu, sprzedający jest odpowiedzialny za organizację transportu i koszty do miejsca przeznaczenia, a także za odprawę celną na warunkach eksportowych.

CIP – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do

Miejsce załadunku w określonym miejscu przeznaczenia, stosowane do wszystkich typów transportu, sprzedający jest odpowiedzialny za transport i koszty transportu towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz za odprawę celną na warunkach eksportowych. Sprzedający jest także odpowiedzialny za zawarcie umowy dotyczącej opłacenia kosztu ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego.

EXW – Od zakładu

Określone miejsce załadunku, stosowane do wszystkich typów transportu, sprzedawca oddaje towar do dyspozycji kupującego na swoim lub innym terenie. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za załadunek lub odprawę celną na warunkach eksportowych. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko oraz koszty związane lub wynikające z załadunku towaru w miejscu określonym przez sprzedającego.

DDP – Dostarczone, cło opłacone

Miejsce załadunku w określonym miejscu przeznaczenia, stosowane do wszystkich typów transportu, sprzedający jest odpowiedzialny za organizację transportu i koszty transportu do miejsca wskazanego przez kupującego, a także za odprawę celną na warunkach importowych (włącznie z podatkiem państwowym, licencjami). Kupujący ponosi koszty rozładunku.

DAP – Dostarczone do miejsca

Uznaje się, że sprzedawca dostarczył ładunek, jeśli towar został udostępniony kupującemu do rozładunku ze środka transportu, którym został on przetransportowany do określonego miejsca. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą towaru do tego miejsca. DAP to nowa klauzula dostawy, która została stworzona w celu zastąpienia trzech innych klauzul na ten temat (mianowicie DAF, DES, DDU) zawartych w poprzedniej wersji Incoterms z 2000 roku.

DAT – Dostarczone do terminalu

Uznaje się, że sprzedawca dostarczył ładunek, jeśli towar został rozładowany ze środka transportu oraz udostępniony kupującemu w terminalu, porcie przeznaczenia lub miejscu przeznaczenia. “Terminal” oznacza jakiekolwiek osłonięte lub nieosłonięte miejsce, jak na przykład nabrzeże, magazyn, plac kontenerowy czy też terminal drogowy, kolejowy bądź lotniczy. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą i rozładunkiem towaru w porcie lub terminalu przeznaczenia. Ponadto niniejsza klauzula wymaga dokładnego określenia punktu rozładunku, gdyż do momentu dostarczenia towaru do tego punktu wszelkie ryzyka oraz koszty ponoszone są przez sprzedawcę. DAT to nowa klauzula dotycząca dostawy, która zastępuje klauzulę DEQ (dostarczone na nabrzeże) zawartą w poprzedniej wersji Incoterms z 2000 roku.